Polityka Prywatności 

Drogi Użytkowniku,

szanując i przestrzegając Twoje prawo do prywatności, poniżej przedstawiam dokument, w którym poznasz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem ze strony: www.martamusial.pl


Właścicielka i administratorka Strony
– Marta Musiał

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania
  z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej martamusial.pl
 2. Uprzejmie informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Virtual Assistant” Marta Musiał z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czarnuszkowa 7/7, 51-180 Wrocław, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 895-221-66-39, zwana dalej: „Administratorem”.
 3. Administrator chętnie pomoże Pani/Panu we wszystkich kwestiach związanych
  z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Kontakt
  z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@martamusial.pl.

DEFINICJE

„Administrator” – Marta Musiał, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Virtual Assistant” Marta Musiał z siedzibą we Wrocławiu, ul. Czarnuszkowa 7/7,
51-180 Wrocław, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 895-221-66-39.

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.martamusial.pl.

„Użytkownik”  – każdy podmiot przebywający na Stronie i korzystający z niej.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w szczególności formularza kontaktowego oraz formularza komentarzy.
 2. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu wynikającym
  z funkcji danego formularza.
 3. Aby świadczyć usługi zgodne z profilem działalności, dane Użytkownika są przetwarzane zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi, tj.:
 4. w celu dokonania wykonania usługi lub umowy oraz wyceny przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać również nazwisko, zakłada się, że wyraził zgodę na przetwarzanie również nazwiska – wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO;
 5. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
  z przepisów prawa podatkowego
  , takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
 6. w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane osobowe, jak:

imię i nazwisko (jeżeli zostanie podane), adres e-mail, ewentualnie adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy, ewentualnie numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 1. w celu zamieszczenia przez Użytkownika komentarza na stronie internetowej pod opublikowanym artykułem przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię lub nick, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. w celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzane są takie dane osobowe, jak: numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.;
 3. w celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzane są takie informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
 4. w celu administrowania stroną internetową przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes;
 6. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany),numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes;
 7. Jak większość przedsiębiorców, Wirtualne Asystentki w swojej działalności korzystają z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się
  z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym możliwym jest powierzenie danych osobowych innym podmiotom, z pomocą których realizowane będą wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmie księgowej, firmom kurierskim).
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Na Stronie wykorzystywane są tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies pozwalają m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika, nadto zapisują informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach.
 3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies
  w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie pojawia się prośba
  o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie życzy sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze Strony, istotnym jest poinformowanie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej,
  w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności itp.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Użytkownik posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Swoje uprawnienia Użytkownik może realizować poprzez wysłanie e-maila do Administratora na adres: biuro@martamusial.pl.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może w każdej chwili tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to
  w tym celu wystarczy wysłać e-mail do Administratora na adres: biuro@martamusial.pl

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy
  z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2020